Kontakt

 

Dom Pomocy Społecznej

Gołuszyce 26

86-120 Pruszcz

 

Dyrektor placówki - Piotr Radecki

tel. 523320019 dyrektor@dps.csw.pl

 


Sekretariat - tel. 52 33 20 019  (wew. 31) - fax wew.66
e-mail: sekretariat@dps.csw.pl,

Centrala: 52 33 20 019, 52 33 20 447, 52 33 36 131, 501 528 505

........................................................................................... .................. ........................................
Sekretariat/Kadry wew. 31 sekretariat@dps.csw.pl
Główna Księgowa wew. 30 finanse@dps.csw.pl
Kierownik administracji wew. 34 kierownikda@dps.csw.pl
Księgowa ds. płac wew. 35 place@dps.csw.pl
Pracownik socjalny (depozyty Mieszkańców) wew. 35 depozyty@dps.csw.pl
Kierownik Działu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego wew. 36 kierownikduop@dps.csw.pl
Pracownicy Socjalni wew. 43 prac.socjalni@dps.csw.pl
Zespół I wew. 36 kierownikduop@dps.csw.pl
Zespół II wew. 44 kierownikz2@dps.csw.pl
Zespół III wew. 45 kierownikz3@dps.csw.pl
Zespół IV wew. 38 kierownikz4@dps.csw.pl
Kierownik Działu Usług Wspomagających wew. 46
kierownikduw@dps.csw.pl
Kierownik kuchni (dietetyk) wew. 42 kierownikkuchni@dps.csw.pl

 

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z  Domem Pomocy Społecznej w Gołuszycach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą Gołuszyce 26, 86-120 Pruszcz, adres e-mail: dpsgol@wp.pl, tel. +48 52 33 20 019
  2. 2. Od 25 maja 2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach można skontaktować się  poprzez adres e‑mail: krzysztof.a@csw.pl
  3. 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu:

- realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

  1. 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż instytucje publiczne w ramach wypełniania obowiązków przypisanych przepisami prawa.
  2. 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  3. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne.
  4. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  5. 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r..
  6. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wyżej określonych celów.
  7. 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej w Gołuszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://dps-goluszyce.rbip.mojregion.info/ strony Biuletynu Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Data publikacji strony BIP: 2016-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter poglądowy i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Adrych, krzysztof.a@csw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 56 83 108. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Siedziba Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach mieści się w dwóch budynkach wyposażonych w podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a krawężniki obniżone. Przed budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Gołuszyce dnia 28-09-2020r

 

RAPORT DOSTĘPNOŚCI w formacie pdf

opublikowano 29-03-2021

aktualizacja 31-03-2022

aktualizacja 31-03-2023

 


Odwiedziło nas juz: 3171 osób.
projekt i wykonanie: szarekomorki.com