Warunki przyjęcia

Informacja o warunkach przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach


Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych - 140 miejsc (kobiety i mężczyźni). Koszt utrzymania w 2017 wynosi 3125,50. Corocznie koszt ten ulega zmianie.

 

1. Prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przysługuje osobie wymagającej stałej, całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności lub choroby, która nie może samodzielnie funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym, której w życiu codziennym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki.


2. Osoba ta składa wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania. We wniosku opisuje swoją sytuację rodzinną, finansową oraz zdrowotną.Z takim wnioskiem może wystąpić osoba zainteresowana, jak również, członek rodziny lub przedstawiciel ustawowy.

 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, za pośrednictwem Pracownika  Socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby starającej się o przyjęcie do DPS, który ma potwierdzić opisany wcześniej stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty wynikające z przepisów.


4. Jeżeli spełnione są wszystkie warunki Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję  kierującą do Domu Pomocy Społecznej. Następnie jest ona przekazywana do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (właściwego ze względu na umiejscowienie DPS), który rozpoczyna procedurę umieszczenia osoby w DPS.


5. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie.


6. Sredni miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach od 01-04-2020r wynosi 4.033,70 zł

Zarządzenie Nr13/20 Starosty Świeckiego z dnia 26 lutego 2020r.

Odwiedziło nas juz: 3134 osób.
projekt i wykonanie: szarekomorki.com